Investitor:
  Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica, N. Tesle 25, 40322 Orehovica, OIB: 72282831643
Područje obuhvata:
  0,5 km2
Broj postojećih i planiranih stanova, poslovnih prostora i drugih objekata na području obuhvata:
  200
Adresa i vrsta distribucijskog čvora:
  Cvjetna b.b., Orehovica, 40322 Orehovica, tehnička prostorija u objektu Romskog vijeća, samo za pasivnu opremu
Planirana veličina prostora distribucijskog čvora (širina/visina/dubina):
  Rack frame 19" 48U, 60cm/210cm/60cm
Planirani kapacitet svjetlovodne distribucijske mreže (broj svjetlovodnih niti):
  480
Planirani datum početka postavljanja:
  01.01.2022.
Planirani datum kraja postavljanja:
  Prva faza - 31.12.2022.
  Zadnja faza - 31.12.2026.

Jednokratna naknada za aktivaciju pristupa svjetlovodnoj niti na nivou distribucijskog čvora:
  40 €
Mjesečna naknada za korištenje svjetlovodne niti od distribucijskog čvora do korisnika, uključujući i dio instalacije u zgradi:
  10 €
Mjesečna naknada za najam prostora u distribucijskom čvoru za smještaj pasivne opreme:
  30 € / rack unit

Grafički prikaz područja obuhvata mreže: